Allmänna villkor

Version 3  - 2018-05-25

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HEMMAVINSTEN

Dessa allmänna villkor gäller för avtal som ingås från och med 25/5 - 2018

 1. ALLMÄNT

1.1. Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller för prenumeration på HEMMAVINSTEN i Eskilstuna kommun enligt 1.2 HEMMAVINSTEN

Villkoren gäller mellan å ena sidan Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation och BEMI AB (nedan gemensamt kallade ”HEMMAVINSTEN”) och å andra sidan fysisk person som tecknat prenumeration.

1.2.  Eskilstuna Kommun – Fritid har beviljat tillstånd för HEMMAVINSTEN

PRENUMERATIONSLOTTERI i Eskilstuna kommun.

1.3. Fysisk person som prenumererar på HEMMAVINSTEN kallas nedan för ”Prenumeranten”.

1.4. Informationen om lotteriet finns på lotteriets hemsida, www.hemmavinsten.se välj eskilstuna och på nyhetsbrev som levereras till prenumeranten per e-post.

 

 1. AVTAL OM PRENUMERATION

2.1. En fysisk person kan bli Prenumerant om personen

 1. a) är folkbokförd i Sverige
 2. b) är fyllda 18 år
 3. c) inte har förvaltare enligt 11 kap.7 § föräldrabalken
 4. d) inte är försatt i konkurs

 

2.2. Prenumeranten ingår avtal om prenumeration på HEMMAVINSTEN genom att göra en beställning hos vald förening eller till Hemmavinsten Eskilstuna genom fysisk blankett. Avtalet gäller tills vidare. HEMMAVINSTEN bekräftar beställning genom att skicka ut bekräftelse med lottnummer. Sker genom per epost. Medgivande för autogiro fylls i på samma blankett.

2.3. Prenumerant har rätt att byta förening 1 gång under en 12 månadersperiod genom att meddela lotteriet via e-post eller telefon, så genomförs ändringen omgående.

2.4 Man kan endast välja förening som valt att delta i lotteriet genom avtal med Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation


     3. PRENUMERATION

3.1. Snarast möjligt efter att Prenumerantens beställning kommit till HEMMAVINSTEN, erhåller Prenumeranten via epost sitt lottnummer. Detta nummer gäller vid alla dragningar under förutsättning att pengar kunnat dras på autogirot för nästkommande månads dragningar.

 

 1. ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR OCH ÖVERLÅTELSE

4.1. HEMMAVINSTEN har rätt att ändra dessa Allmänna villkor, inklusive priset för HEMMAVINSTEN. Sådana ändringar träder i kraft tidigast sex (6) veckor efter det att meddelande kommit till Prenumeranten. Ändringar av mindre betydelse, förutom så vitt avser lottpriset, behöver dock inte meddelas Prenumeranten.

4.2. Om Prenumeranten inte godkänner ändring av villkor som är till nackdel för Prenumeranten, får denne säga upp prenumerationen till upphörande den dag då ändringen börjar gälla.

Uppsägning gör prenumeranten genom att säga upp autogirot gentemot Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation.

 1. BETALNING

5.1. För deltagande i HEMMAVINSTEN krävs att transaktion kan göras över autogiro mot Prenumerant i förskott månaden innan dragning. Transaktionen görs den sista bankdagen i månaden. Går det inte genomföra transaktion så deltar prenumeranten inte i nästkommande månads dragning, men behåller lottnumret till efterföljande dragningar. Endast 1 försök görs per månad och prenumerant.

 

 1. Betalning via autogiro

6.1. Betalningsmottagare är Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation.

6.2. Betalning via autogiro innebär att man accepterar de villkor som anges i anslutning till autogiromedgivande-delen på beställningsblanketten.

6.3. För det fall täckning saknas på bankkonto varifrån överföring via autogiro skall ske gäller vad som sägs i punkt 5.1 ovan.

 

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

7.1. Prenumeranten är införstådd med och samtycker till att personuppgifter som lämnas i samband med avtal om prenumeration kommer behandlas av HEMMAVINSTEN enligt det regelverk som nya lagen GDPR kräver.

7.2. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med GDPR och ersätter personuppgiftslagen (1998:204) och i den omfattning det behövs för administration och fullgörande av avtal.

7.3 Prenumeranten kan närsomhelst begära ut de uppgifter som vi tillhandahåller för att kunna bedriva verksamheten enligt GDPR. Vi kasserar samtliga personuppgifter där prenumerant valt att säga upp sin prenumeration.

 1. UPPHÖRANDE AV PRENUMERATION

8.1. Prenumerant har rätt att säga upp prenumerationen när som helst. Prenumeration sägs upp genom att kontakta autogirot genom sin bank eller att meddela lotteriet via e-post eller telefon.

8.2. HEMMAVINSTEN har rätt att, utan föregående meddelande, med omedelbar verkan avsluta en prenumeration för det fall Prenumeranten inte uppfyller sina förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor eller på annat sätt missbrukar prenumerationen.

 

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1. HEMMAVINSTEN/Bemi AB ansvarar för systemhantering av lotteriet och äger varumärket Hemmavinsten. Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation äger lotteritillståndet och ansvarar för utbetalning av föreningsprovision, vinstbelopp och för att lotteritillståndet efterlevs.  Man är ansvarig för driften av lotteriet och samordnar och kontrollerar lottdragningen som utförs av Eskilstuna kommuns fritidsförvaltning och för uppdraget utsedda kontrollanter.

9.2. HEMMAVINSTEN ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständighet utom HEMMAVINSTENS kontroll, såsom t. ex. arbetskonflikt (oavsett om den påkallats av HEMMAVINSTEN, Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation eller inte), krigshändelse, sabotage, naturkatastrof eller annan liknande händelse för vilken HEMMAVINSTEN inte svarar.

9.3. HEMMAVINSTEN ansvarar inte heller för skada som uppkommit på grund av att ett lotteri inte har kunnat genomföras på grund av myndighets bud.

 

 1. INFORMATION, MEDDELANDEN, VINSTER

10.1. Allmänna villkor finns att ta del av på hemsidan www.hemmavinsten.se och www.eiseskilstuna.se

10.2. Prenumeranten skall snarast underrätta sin valda förening om ändring av bostadsadress, e-post och telefon, då vi kommunicerar och informerar med våra kunder via epost och telefon. Anmäler Prenumeranten inte sådana ändrade förhållanden, ansvarar Prenumeranten själv för missad information.

10.3. För upplysningar om HEMMAVINSTEN, såsom information om tillstånd, vinstplan, dragningstillfällen se www.hemmavinsten.se välj eskilstuna

10.4  Vinnare publiceras alltid i samband med dragningarna 2a och sista fredagen i varje månad på www.hemmavinsten.se. Det kan också förekomma andra publiceringar som komplement. Vinnaren bör ställa upp tillsammans med vald förening i media, men det är alltid valfritt för vinnaren.

10.5  Utbetalning av vinst görs 1 gång per månad för föregående månads vinnare. Detta sker senast 1a fredagen i nya månaden alternativt närmast helgfria dagen.

10.6 Vinstbeloppet är rörligt beroende på antalet prenumerationer vid månadens dragning. 41% av den totala omsättningen utgör alltid vinstbeloppet.

 

 1. KONTAKTUPPGIFTER TILL HEMMAVINSTEN OCH Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation

Besök www.hemmavinsten.se eller maila din fråga till : eskilstuna@hemmavinsten.se .

 

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

12.1. Svensk lag är tillämplig på dessa villkor.

12.2. Vid eventuell tvist mellan Prenumeranten och HEMMAVINSTEN/Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation skall parterna i första hand försöka komma överens. Om parterna inte kan enas skall tvisten avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för nämndens prövning. HEMMAVINSTEN åtar sig att i dessa fall följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation. Om Allmänna reklamationsnämnden inte avgör tvisten, skall tvisten avgöras av allmän domstol.

______________________________________________________________________________

HEMMAVINSTEN/ Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation