Allmänna villkor

Version 5 - 2023-09-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRENUMERATION PÅ
HEMMAVINSTEN

1. ALLMÄNT
1.1. Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller för prenumeration på HEMMAVINSTEN i
Jönköpings kommun enligt 1.2 HEMMAVINSTEN
Villkoren gäller mellan Jönköpings Idrottsallians/Hemmavinsten nedan kallat Hemmavinsten och
å andra sidan fysisk person som tecknat prenumeration.
1.2. Spelinspektionen har beviljat tillstånd(spellicens) för HEMMAVINSTEN
PRENUMERATIONSLOTTERI i Jönköpings kommun.
1.3. Fysisk person som prenumererar på HEMMAVINSTEN kallas nedan för ”Prenumeranten”.
1.4. Informationen om lotteriet finns på lotteriets hemsida, www.hemmavinsten.se/jonkoping.
(”Hemsidan”) och på nyhetsbrev som levereras till prenumeranten per e-post.
2. AVTAL OM PRENUMERATION
2.1. En fysisk person kan bli Prenumerant om personen
a) är folkbokförd i Sverige
b) är fyllda 18 år
c) inte har förvaltare enligt 11 kap.7 § föräldrabalken
d) inte är försatt i konkurs
2.2. Prenumeranten ingår avtal om prenumeration på HEMMAVINSTEN genom att göra en beställning hos vald förening genom blankett eller via hemsidan. Avtalet gäller tills vidare. HEMMAVINSTEN bekräftar beställning genom att skicka e-post. Lottnummer meddelas per post eller via e-post. Samtidigt medföljer instruktioner om medgivande för autogiro.
2.3. Prenumerant har rätt att byta förening(förmånstagare). Man informerar Hemmavinsten om att man vill göra ett byte och Hemmavinsten gör ändringen manuellt.
2.4 Man kan endast välja förening som valt att delta i lotteriet genom anmälan till Jönköpings Idrottsallians. Endast medlemsföreningar har rätt att bli förmånstagare.
3. PRENUMERATION
3.1. Snarast möjligt efter att Prenumerantens beställning kommit till HEMMAVINSTEN, erhåller Prenumeranten via post eller e-post sitt lottnummer. Detta nummer gäller vid alla dragningar under förutsättning att pengar kunnat dras på autogirot för nästkommande månads dragningar.
4. ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR OCH ÖVERLÅTELSE
4.1. HEMMAVINSTEN har rätt att ändra dessa Allmänna villkor, inklusive priset för HEMMAVINSTEN. Sådana ändringar träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter det att meddelande kommit till Prenumeranten. Ändringar av mindre betydelse, förutom så vitt avser
lottpriset, behöver dock inte meddelas Prenumeranten.
4.2. Om Prenumeranten inte godkänner ändring av villkor som är till nackdel för Prenumeranten, får denne säga upp prenumerationen till upphörande den dag då ändringen börjar gälla.
Uppsägning gör prenumeranten själv genom att säga upp autogirot gentemot Jönköpings Idrottsallians eller kontakt genom kontaktformulär på hemsidan.
5. BETALNING
5.1. För deltagande i HEMMAVINSTEN krävs att transaktion kan göras över autogiro mot Prenumerant i förskott månaden innan dragning. Transaktionen görs den sista bankdagen i månaden. Går det inte genomföra transaktion så deltar prenumeranten inte i nästkommande månads dragning, men behåller lottnumret till efterföljande dragningar. 2 försök görs per månad och prenumerant. Endast autogiro gäller som betalning.
6. Betalning via autogiro
6.1. Betalningsmottagare är Jönköpings Idrottsallians.
6.2. Betalning via autogiro innebär att man accepterar de villkor som anges i anslutning till autogiromedgivandet.
6.3. För det fall täckning saknas på bankkonto varifrån överföring via autogiro skall ske gäller vadsom sägs i punkt 5.1 ovan.
7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)
7.1. Prenumeranten är införstådd med och samtycker till att personuppgifter som lämnas i samband med avtal om prenumeration kommer behandlas av HEMMAVINSTEN enligt det regelverk som nya lagen GDPR kräver.
7.2. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med GDPR och ersätter personuppgiftslagen (1998:204) och i den omfattning det behövs för administration och
fullgörande av avtal.
7.3 Prenumeranten kan närsomhelst begära ut de uppgifter som vi tillhandahåller för att kunna bedriva verksamheten enligt GDPR. Vi kasserar samtliga personuppgifter där prenumerant valt att säga upp sin prenumeration.
8. UPPHÖRANDE AV PRENUMERATION
8.1. Prenumerant har rätt att säga upp prenumerationen när som helst. Prenumeration sägs upp genom att kontakta autogiro eller Hemmavinsten.
8.2. HEMMAVINSTEN har rätt att, utan föregående meddelande, med omedelbar verkan avsluta en prenumeration för det fall Prenumeranten inte uppfyller sina förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor eller på annat sätt missbrukar prenumerationen.
9. ANSVARSBEGRÄNSNING
9.1. HEMMAVINSTEN/Jönköpings Idrottsallians ansvarar för driften av lotteriet.Jönköpings Idrottsallians äger lotteritillståndet och ansvarar för  utbetalning av föreningsprovision, vinstbelopp och drift av lotteriet och att lotteritillståndet efterlevs. Man samordnar och kontrollerar lottdragningen som utförs av Jönköping Kommuns fritidsförvaltning och för uppdraget utsedd kontrollant.
9.2. HEMMAVINSTEN ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständighet utom HEMMAVINSTENS kontroll, såsom t. ex. arbetskonflikt (oavsett om den påkallats av HEMMAVINSTEN, JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS eller inte), krigshändelse, sabotage,
naturkatastrof eller annan liknande händelse för vilken HEMMAVINSTEN inte svarar.
9.3. HEMMAVINSTEN ansvarar inte heller för skada som uppkommit på grund av att ett lotteri inte har kunnat genomföras på grund av myndighets bud.
10. INFORMATION, MEDDELANDEN, VINSTER
10.1. Allmänna villkor finns att ta del av på hemsidan www.hemmavinsten.se/jonkoping.
10.2. Prenumeranten skall snarast vid ändring bostadsadress, epost, telefon underrätta Hemmavinsten, då vi kommunicerar och informerar med våra kunder per mail och telefon. Anmäler Prenumeranten inte sådana ändrade förhållanden, ansvarar Prenumeranten själv för missad information och eventuell vinst som skickas ut.
10.3. För upplysningar om HEMMAVINSTEN, såsom information om tillstånd, vinstplan, dragningstillfällen se www.hemmavinsten.se/jonkoping

10.4 Vinnare publiceras alltid i samband med dragningarna 2a och sista fredagen i varje månad på www.hemmavinsten.se Det kan också förekomma andra publiceringar som komplement. Vinnaren bör ställa upp tillsammans med vald förening i media, men det är alltid valfritt för
vinnaren.
10.5 Utbetalning av kontantvinst görs i samband med vinstpresentation.
10.6 Vinstbeloppet är rörligt + fast beroende på antalet prenumerationer vid månadens dragning. 40% av den totala omsättningen utgör vinstbeloppet varje månad.
11. KONTAKTUPPGIFTER TILL HEMMAVINSTEN OCH JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS
Besök www.hemmavinsten.se/jonkoping eller maila din fråga till : info@hemmavinsten.se .
12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
12.1. Svensk lag är tillämplig på dessa villkor.
12.2. Vid eventuell tvist mellan Prenumeranten och HEMMAVINSTEN/JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS skall parterna i första hand försöka komma överens. Om parterna inte kan
enas skall tvisten avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för nämndens prövning. HEMMAVINSTEN åtar sig att i dessa fall följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation. Om Allmänna
reklamationsnämnden inte avgör tvisten, skall tvisten avgöras av allmän domstol.
__________________________________________________________________________________