Allmänna villkor

Version 2  - 2018-05-25


ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRENUMERATION PÅ HEMMAVINSTEN

Dessa allmänna villkor gäller för avtal som ingås från och med 25 maj 2018

 

 1. ALLMÄNT

1.1. Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller för prenumeration på HEMMAVINSTEN i Umeå Kommun enligt 1.2 HEMMAVINSTEN

Villkoren gäller mellan å ena sidan Umeå Föreningsråd och BEMI AB (nedan gemensamt kallade UF och ”HEMMAVINSTEN”) och å andra sidan fysisk person som tecknat prenumeration.

1.2.  Umeå Kommun – har beviljat tillstånd för HEMMAVINSTEN PRENUMERATIONSLOTTERI i Umeå kommun.

1.3. Fysisk person som prenumererar på HEMMAVINSTEN kallas nedan för ”Prenumeranten”.

1.4. Informationen om lotteriet finns på lotteriets hemsida, www.umea.hemmavinsten.se

From senast 1 juni- 2014 (”Hemsidan”) och på nyhetsbrev som levereras till prenumeranten via e-post.

 

 1. AVTAL OM PRENUMERATION

2.1. En fysisk person kan bli Prenumerant om personen

 1. a) är folkbokförd i Sverige
 2. b) är fyllda 18 år
 3. c) inte har förvaltare enligt 11 kap.7 § föräldrabalken
 4. d) inte är försatt i konkurs

2.2. Prenumeranten ingår avtal om prenumeration på HEMMAVINSTEN genom att göra en beställning hos vald förening, via telefon till förening eller via hemsidan eller på annat sätt som framgår av Hemsidan. Avtalet gäller tills vidare. HEMMAVINSTEN bekräftar beställning genom att skicka ut information om huruvida man får tillgång till sin/sina lotter. Sker via e-post.

2.3. Prenumerant har rätt att byta förening en gång under en 12 månadersperiod.

2.4 Man kan endast välja förening som valt att delta i lotteriet genom avtal/medlem med UF.

 1. PRENUMERATION

3.1. Snarast möjligt efter att Prenumerantens beställning kommit till HEMMAVINSTEN, erhåller Prenumeranten via e-post sitt lottnummer. Detta nummer gäller vid alla dragningar under förutsättning att pengar kunnat dras på autogirot för nästkommande månads autogirodragning.

 

 1. ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR OCH ÖVERLÅTELSE 

4.1. HEMMAVINSTEN har rätt att ändra dessa Allmänna villkor, inklusive priset för HEMMAVINSTEN. Sådana ändringar träder i kraft tidigast sex (6) veckor efter det att meddelande kommit till Prenumeranten. Ändringar av mindre betydelse, förutom så vitt avser lottpriset, behöver dock inte meddelas Prenumeranten.

4.2. Om Prenumeranten inte godkänner ändring av villkor som är till nackdel för Prenumeranten, får denne säga upp prenumerationen till upphörande den dag då ändringen börjar gälla.

Uppsägning gör prenumeranten genom att kontakta Hemmavinsten Umeå via telefon eller epost. Prenumeranten säger själv upp autogirot gentemot Hemmavinsten Umeå genom sin bank.
 

 1. BETALNING 

5.1. För deltagande i HEMMAVINSTEN krävs att transaktion kan göras över autogiro mot Prenumerant i förskott månaden innan dragning. Transaktionen görs normalt den sista bankdagen i månaden. Går det inte genomföra transaktion, så deltar prenumeranten inte i nästkommande månads dragning, men behåller lottnumret till efterföljande dragningar. Endast 1 försök görs per månad och prenumerant.

 1. Betalning via autogiro

6.1. Betalningsmottagare är UF.

6.2. Betalning via autogiro innebär att man accepterar de villkor som anges i anslutning till autogiromedgivandet.

6.3. För det fall täckning saknas på bankkonto varifrån överföring via autogiro skall ske gäller vad som sägs i punkt 5.1 ovan.

 

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

7.1. Prenumeranten är införstådd med och samtycker till att personuppgifter som lämnas i samband med avtal om prenumeration kommer behandlas av HEMMAVINSTEN enligt det regelverk som nya lagen GDPR kräver.

7.2. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med GDPR och ersätter personuppgiftslagen (1998:204) och i den omfattning det behövs för administration och fullgörande av avtal.

7.3 Prenumeranten kan närsomhelst begära ut de uppgifter som vi tillhandahåller för att kunna bedriva verksamheten enligt GDPR. Vi kasserar samtliga personuppgifter där prenumerant valt att säga upp sin prenumeration.

 1. UPPHÖRANDE AV PRENUMERATION

8.1. Prenumerant har rätt att säga upp prenumerationen när som helst. Prenumeration sägs upp genom att kontakta autogirot genom sin bank eller genom att kontakta Hemmavinsten Umeå.

8.2. HEMMAVINSTEN har rätt att, utan föregående meddelande, med omedelbar verkan avsluta en prenumeration för det fall Prenumeranten inte uppfyller sina förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor eller på annat sätt missbrukar prenumerationen.

 

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1. HEMMAVINSTEN ansvarar för driften av lotteriets hemsida och äger varumärket Hemmavinsten. UF äger lotteritillståndet och ansvarar för utbetalning av föreningsprovision, vinstbelopp och för att lotteritillståndet efterlevs. Man är ansvarig för lokala driften av lotteriet och samordnar och kontrollerar lottdragningen som utförs av Umeå kommuns enhet för lotterier och för uppdraget utsedda kontrollanter.

9.2. HEMMAVINSTEN ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständighet utom HEMMAVINSTENS kontroll, såsom t. ex. arbetskonflikt (oavsett om den påkallats av HEMMAVINSTEN, UF  eller inte), krigshändelse, sabotage, naturkatastrof eller annan liknande händelse för vilken HEMMAVINSTEN inte svarar.

9.3. HEMMAVINSTEN ansvarar inte heller för skada som uppkommit på grund av att ett lotteri inte har kunnat genomföras på grund av myndighets bud.

 

 1. INFORMATION, MEDDELANDEN, VINSTER

10.1. Allmänna villkor finns att ta del av på hemsidan www.umea.hemmavinsten.se.

10.2. Prenumeranten skall snarast efter ändring av bostadsadress, e-post och telefon göra detta själv på den sida som man erhållit från lotteriet, då vi kommunicerar och informerar med våra kunder via e-post och telefon. Anmäler Prenumeranten inte sådana ändrade förhållanden, ansvarar Prenumeranten själv för missad information.

10.3. För upplysningar om HEMMAVINSTEN, såsom information om tillstånd, vinstplan, dragningstillfällen se www.umea.hemmavinsten.se

10.4  Vinnare publiceras alltid i samband med dragningarna andra och sista fredagen i varje månad på www.umea.hemmavinsten.se. Det kan också förekomma andra publiceringar som komplement. Vinnaren bör ställa upp tillsammans med vald förening i media, men det är alltid valfritt för vinnaren.

10.5  Utbetalning av vinst görs 1 gång per månad för föregående månads vinnare. Detta sker senast 1a fredagen i nya månaden alternativt närmast helgfria dagen.

10.6 Vinstbeloppet är rörligt beroende på antalet prenumerationer vid månadens dragning. 42% av den totala omsättningen utgör alltid vinstbeloppet.

 

 1. KONTAKTUPPGIFTER TILL HEMMAVINSTEN OCH UF 

Besök www.umea.hemmavinsten.se eller maila din fråga till : umea@hemmavinsten.se

Driftansvarig och lotteriföreståndare är Lars Lindgren – lars.lindgren@hemmavinsten.se

 

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

12.1. Svensk lag är tillämplig på dessa villkor.

12.2. Vid eventuell tvist mellan Prenumeranten och HEMMAVINSTEN/UF skall parterna i första hand försöka komma överens. Om parterna inte kan enas skall tvisten avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för nämndens prövning. HEMMAVINSTEN åtar sig att i dessa fall följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation. Om Allmänna reklamationsnämnden inte avgör tvisten, skall tvisten avgöras av allmän domstol.

__________________________________________________________________________________

HEMMAVINSTEN/ UMEÅ FÖRENINGSRÅD